polars.Expr.meta.undo_aliases#

Expr.meta.undo_aliases() Expr[source]#

Undo any renaming operation like alias or keep_name.